Menu
Jouw winkelwagen

Privacybeleid

Privacybeleid

Algemene verordening gegevensbescherming

De onderneming Deur Huizen B.V. verplicht zich om alleen die persoonsgegevens te verzamelen en op te slaan die noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van Deur Huizen B.V. te zijn. Ook de onderneming Deur Huizen B.V. verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de juistheid en volledigheid van de verwerkte Persoonsgegevens te verzekeren. De onderneming Deur Huizen B.V. zal persoonsgegevens verwerken om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en alle nodige middelen en hulpmiddelen gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen, en klanten zo nauwkeurig mogelijk informeren over hoe ze hun gegevens correct en volledig kunnen invoeren.

De onderneming Deur Huizen B. V. verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens alleen om haar taken te vervullen in overeenstemming met de vereisten van de wettelijke bepalingen. 

De Persoonlijke gegevens zullen niet worden overgedragen aan eventuele derden, tenzij de Betrokkene [datasubjekt of geregistreerde persoon] hun toestemming heeft gegeven, dit is noodzakelijk om de contractuele verplichtingen tussen de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deur Huizen B.V. en de Betrokkene [datasubjekt of geregistreerde persoon] te nakomen, of is toegestaan of anderszins overeengekomen overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. 

 Gegevensbeveiliging en gebruik

Als de klant besluit zich te registreren op de Website, zal hem worden gevraagd om informatie te verstrekken over zijn naam, achternaam, adres, e-mailadres en andere gegevens. Deur Huizen B.V. heeft het recht om de verstrekte informatie te gebruiken om de site persoonlijk te aanpassen en te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld, maar niet alleen worden uitgedrukt, als promotionele aanbiedingen die zijn opgesteld in overeenstemming met eerdere aankopen van de klant en aan de klant worden verstrekt via internet of e-mail met toestemming van die klant, of in overeenstemming met de vereisten van regelgevende wettelijke voorschriften.  

De onderneming Deur Huizen B.V. zal persoonlijke gegevens verwerken om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en interne procedures en controles toepassen om ongeoorloofd gebruik, toegang, openbaarmaking, kopiëren, wijziging of schade aan persoonlijke gegevens te voorkomen; en zal alle redelijke middelen gebruiken om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.  

Deur Huizen B.V. zal persoonsgegevens alleen te goeder trouw en in overeenstemming met de wet verwerken en zal Persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet voldoen aan de doeleinden waarvoor Deur Huizen B.V. Persoonsgegevens ontvangen.

Deur Huizen B.V. verwerkt de verzamelde persoonsgegevens van de klanten voor: uitvoering van opdrachten; verbeteringen van de website aan de onderneming Deur Huizen B.V. en klanttoegang tot online informatie; het verstrekken van informatie aan de klant over de producten en diensten van Deur Huizen B.V.; evenals de behoeften van bestellen, klantenondersteuning, betaling en dienstverlening; en in andere gevallen in overeenstemming met de toepasselijke regelgevingen.

 Het online bestellen van goederen en diensten

Als een klant online een bestelling wil plaatsen, kan de onderneming Deur Huizen B.V. moet naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en betalingsgegevens (zoals creditcardnummer en de looptijd van weten haar geldigheid) te weten. Hierdoor kan Deur Huizen B.V. zorgen voor de volledige uitvoering van de order van de klant en de status van de bestellinguitvoering te aankondigen.  

 De identiteitsbestanden “cookies”

Deur Huizen B.V. heeft het recht om de gegevens over de website van de gebruiker te verzamelen met behulp van de identiteitsbestanden “cookies", om de dienstverlening aan klanten te verbeteren. De identiteitsbestanden “cookies" zijn bestanden welke websites op de computer van een gebruiker worden gehost om de gebruiker te herkennen en het voor hen gemakkelijker te maken om door de website te navigeren. Navigators of internetbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat ze de klant waarschuwen voor de noodzaak om dergelijke bestanden te gebruiken en ervoor kiezen of de klant ermee instemt ze te accepteren. Niet-ontvankelijkheid van de identiteitsbestanden "cookies" beletten de klant niet om de site te gebruiken, maar kunnen het potentieel ervan beperken.

 De derden

De onderneming Deur Huizen B.V. zal de Persoonsgegevens van de Klant niet aan derden doorgeven, behalve in gevallen waarin dit noodzakelijk is voor een redelijke bedrijfsvoering, het waarborgen van de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens door de derden en het zorgen voor toepasselijke bescherming. De onderneming Deur Huizen B.V. zal Persoonsgegevens aan haar leveranciers, onderaannemers, strategische partners en anderen doorgeven, die Deur Huizen B.V. bijstanden en zijn klanten bij de uitvoering van commerciële werkzaamheid en voor een passende samenwerking te zorgen. In dergelijke gevallen de onderneming Deur Huizen B.V. zal eisen dat de ontvangers van de gegevens de ontvangen informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzonden, en in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke regelgeving.

De onderneming Deur Huizen B.V. verbindt zich ertoe Persoonsgegevens niet door te geven aan een organisatie of andere persoon in een land waar geen passend beschermingsniveau voor Persoonsgegevens wordt geboden, met uitzondering van de volgende gevallen:

         De klant heeft zijn toestemming gegeven;

         De overdracht is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst met een klant of voor de uitvoering van een overeenkomst met een klant;

         De overdracht is noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van een in het belang van de klant gesloten overeenkomst;

         De overdracht moet worden geautoriseerd in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke regelgeving. 

 Toegang tot de Persoonlijke gegevens

Op grond van een gemotiveerd schriftelijk verzoek van de onderneming Deur Huizen B.V. zal de Betrokkene [datasubjekt of geregistreerde persoon] informeren over het volgende:

         Persoonsgegevens verwerkt door Deur Huizen B.V. met betrekking tot het Subject;

         de bron van deze gegevens (als de regelgeving de openbaarmaking ervan toestaat);

         de datum van de laatste wijzigingen in de Persoonsgegevens;

         de doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens;

         ontvangers of categorieën van gegevensontvangers;

         en over de informatie die automatisch wordt verwerkt.

     Deur Huizen B.V. zal de nodige stappen ondernemen om eventuele onjuistheden in de Persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, die rechtstreeks of met behulp van de beschikbare diensten zullen worden gecommuniceerd. Deur Huizen B.V. zal, voor zover mogelijk, de ontvangers van de Persoonsgegevens van klant op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. Echter, Deur Huizen B.V. heeft ook het recht om de toegang te beperken, de mogelijkheid om gegevens te corrigeren of te verwijderen in overeenstemming met de vereisten van de huidige regelgeving.      

 Het bewerken en verwijderen van Persoonsgegevens

Indien nodig heeft de Betrokkene [datasubjekt of geregistreerde persoon] te allen tijde het recht om de Persoonsgegevens die over hem in zijn gebruikersaccount zijn opgeslagen, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Indien de gebruiker het ontvangen van verdere berichten wil weigeren, zijn Persoonsgegevens volledig uit de dienst wil verwijderen, indien hij vragen heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens, neem dan contact op met Deur Huizen B.V. per e-mail: info@deurhizen.nl 

 Aanpassingen en wijzigingen in het privacybeleid

 De onderneming Deur Huizen B.V. heeft het recht om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen.